درباره نشریه

نشریه ترویجی سبزیجات گلخانه ای با مجوز رسمی شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال 1396 تایید شده است. ماموریت این نشریه چاپ و انتشار آخرین یافته ها، دستاوردها و دانش فنی در حوزه های مختلف مربوط به کاشت، داشت، برداشت و فروش محصولات سبزی گلخانه ای با زبان ساده و ترویجی برای جامعه ی بهره برداران و کارشناسان این حوزه می باشد.

این نشریه به صورت فصلنامه و به دوشکل الکترونیکی از طریق سایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سامانه مدیریت نشریات علمی کشور و نیز به صورت چاپی منتشر می شود.

براساس نامه شماره 25691/221 مورخ 1397/5/30 معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی این مجله از نظر دبیرخانه هیئت ممیزه سازمان و کمیته های منتخب مؤسسات با رتبه علمی - ترویجی پذیرفته شده است.