راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقالات

(دستورالعمل شهریور 1398)

در راستای ترویج دستاوردهای تحقیقاتی،  انتقال دانش فنی ویافته­ های نوین، ارتقاء سطح علمی و دانش و ارتباط مستقیم و مستمر با بهره­برداران، مروجین و کارشناسان اجرایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با مجوز شماره 221/44039 مورخ 29/9/1396 شورای انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اقدام به انتشار مجله ترویجی سبزیجات گلخانه ­ای نموده است. این مجله مقاله­های مرتبط با سبزی­های گلخانه­ای را که به زبان فارسی نوشته شده­اند و قبلا" به هیچ طریق انتشار نیافته یا هم زمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشند را با رعایت مشخصات زیر پس از داوری علمی و ادبی پذیرفته و منتشر می کند:

  •مطالب تا حد ممکن کوتاه تهیه شده و از ارائه عبارات نامرتبط یا فرمول های علمی پرهیز شود؛

  •از به کارگیری اصطلاحات فنی و تخصصی که برای جامعه بهره برداران نامفهوم است، خودداری شود؛

  •از جملات کوتاه، ساده و روان در نوشتار استفاده شود؛

  •بر جنبه های کاربردی و مورد نیاز بهره برداران یا کشور تأکید شود؛

  •برای سهولت بیشتر در تفهیم مطالب، از تصاویر و شکل های مناسب استفاده شود؛

  •متن مقاله با ساختاری ساده و در عین حال علمی شامل مقدمه، متن و نتایج کاربردی نوشته شود؛

•  معرفی محصول یا ارقام جدید و روش های علمی جدید به صورت ساده و کاربردی؛

  •معرفی تنگناهای بخش و ارائه راهکارهای علمی و فنی جدید برای افزایش تولید؛

  •ارائه راهکارهای علمی و فنی برای کاهش هزینه های تولید؛

  •ارائه دستاوردهای علمی و کاربردی حوزه سبزی­های گلخانه­ای؛

  •تحلیل، بررسی و نقد فنی مشکلات و موانع فرا روی حوزه سبزی­های گلخانه­ای بـا ارائـه راهکارهای مناسب و کارآمد.

روش نگارش مقاله: هر مقاله باید حداکثر در 8 صفحه کاغذ A4 به صورت یک ستونه و با 5/2 سانتی متر حاشیه از چهار طرف، با نرم افزار Word2003-2007، با فاصله سطرهای Multiple  12pt تایپ شده، به همراه برگ شناسه از طریق سامانه ارسال گردد.

نوع و اندازه قلم ها به شرح زیر می باشد:

عنوان فارسی

بی نازنین 14 (B Nazanin 14)، پررنگ (Bold)، وسط چین

اسامی فارسی نویسندگان

بی نازنین 12 (B Nazanin 12)

آدرس فارسی نویسندگان

بی نازنین 11 (B Nazanin 11)

عنوان های فرعی مقاله (چکیده، مقدمه، متن مقاله، نتایج کاربردی، منابع)

بی نازنین 13 (B Nazanin 13)، پررنگ (Bold)

زیرعنوان­های فرعی مقاله

بی نازنین 12 (B Nazanin 12)، پررنگ (Bold)

متن مقاله و منابع فارسی

بی نازنین 13(B Nazanin 13)

کلیه کلمات انگلیسی داخل متن و منابع انگلیسی

Times New Roman 11

تیتر جدول ها و شکل ها

بی نازنین 12 (B Nazanin 12)

کلیه مطالب داخل جداول و شکل­ها

بی نازنین 10 (B Nazanin 10)

ارجاع به منابع در متن مقاله به صورت درون متنی بر اساس شیوه APA می­باشد. به طورکلی، در آوردن ارجاعات در متن اصلی اثر، باید نام‌ خانوادگی صاحب اثر و سال انتشار منبع در داخل پرانتز آورده شوند. در مورد منابع لاتین، نام خانوادگی صاحب اثر به صورت آوانویسی آورده شود:

1. ارجاع درون متنی به یک اثر دارای یک مولف :

نتایج یک مطالعه در زمینه طراحی نظام اطلاعاتی مدیریت آفات (والکر، 2000) …

در مطالعه انجام شده درباره شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی در ایران (محمدی، 1382)...

البته  این نوع ارجاع  به صورت دیگری نیز در متون علمی درج  می­شود که در زیر نشان داده شده است. در این نوع ارجاع، نام صاحب اثر مورد استناد به صورت صریح در متن اصلی آورده می­شود (به شکل ایتالیک) و بعد از آن سال انتشار اثر در داخل پرانتز آورده می­شود:

والکر (2000)   یک نظام  اطلاعاتی مدیریت آفات را طراحی کرد...

محمدی (1382) در مطالعه­ای دربارة شاخص­های توسعة پایدار کشاورزی در ایران نشان داد که ...

2. ارجاع درون متنی به یک اثر دارای دو  مولف:

تمامی موارد ذکر شده در مورد ارجاع درون‌متنی به یک اثر دارای دو مولف، با ارجاع درون متنی به یک اثر دارای یک مولف که در بالا به آن اشاره شد، یکسان است. تنها تفاوت میان آنها این است که در ارجاع درون‌متنی به یک اثر دارای دو مولف باید نام­خانوادگی دو مولف با "و" از یکدیگر جدا شوند:

 (اسمیت و جانسون، 1994) یا (تقی زاده و رشیدی، 1383)

3. ارجاع درون متنی به یک اثر دارای بیش از دو مولف:

در صورتی که اثر مورد استناد دارای بیش از دو مولف باشد، در درج ارجاعات درون­متنی بعد از نام خانوادگی مولف اول از عبارت "و همکاران" و بعد از آن تاریخ انتشار منبع مورد استناد به صورت زیر ذکر می­گردد:

 (ویلکینسون و همکاران، 2000)

اسمیت و همکاران (1994)  در مطالعه خود بر روی آفات گیاهی نشان دادند که ...

تقوی و همکاران (1381) نشان دادند که  کشاورزان در استان خراسان ...

4. ارجاع درون متنی به یک اثر متعلق به یک انجمن، سازمان، نهاد دولتی و غیره:

این سئوال اغلب مطرح می‌شود که در صورتی که منبع مورد استناد دارای مولف مشخصی نباشد و در واقع تولید کننده اثر یک سازمان، نهاد، انجمن و از این قبیل باشد، چگونه باید ارجاعات را در متن اصلی یک اثر درج کرد.  به طور کلی، در چنین مواقعی بعد از آوردن اختصار نام یک سازمان، نهاد یا موسسه دولتی یا خصوصی، سال انتشار منبع مورد استناد به صورت زیر ذکر می‌گردد:

 (فائو، 1999) یا (یونسکو، 2004)

گزارش فائو (1999) حاکی از رشد بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه دارد...

     در صورتی که نام سازمان یا نهادی دارای اختصار شناخته شده و رایجی نیست، می­توان بعد از نام کامل آن، سال انتشار اثر مورد استناد را به صورت زیر درج کرد:

(کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1383)

نام­های لاتین آوانویسی شده باید در پانویس درج شوند.

5. ارجاع درون متنی به یک اثر بدون مولف:

در صورتی که اثر مورد استناد بدون مولف باشد، دو یا سه کلمه از عنوان اثر با حروف بزرگ  آورده می‌شود وپس از آن سال انتشار اثر به صورت زیر درج می‌گردد. عناوین لاتین آوانویسی شده باید در پانویس درج شوند.

‌)شاخص‌های توسعه پایدار  کشاورزی، 1383(

اجزای مقاله: هر مقاله ارسالی باید دارای برگ شناسه، چکیده فارسی، واژه­های کلیدی، مقدمه، متن مقاله و نتایج ساده و کاربردی، توصیه ترویجی و منابع مورد استفاده باشد. چکیده انگلیسی و عنوان انگلیسی لازم نیست.

1.برگ شناسه : این برگ به صورت یک صفحه مجزا از متن مقاله و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردد. این برگ شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده(گان)، مرتبه علمی(کارشناس، دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری، کارشناس ارشد، مربی، استادیار، دانشیار و استاد)، آدرس کامل پستی و پست الکترونیک (ترجیحا پست الکترونیک سازمانی) آنها می­باشد. شماره تلفن و نمابر نگارنده مسئول مکاتبات (که با نشانه * بعد از نام خانوادگی وی مشخص شده است) الزامی است.(تذکر: نام و مشخصات نگارنده(گان) فقط در برگ شناسه نوشته شود و در هیج جای دیگر مقاله نباید قید گردد).

2. عنوان مقاله: عنوان مقاله باید جامع و دربرگیرنده مفهوم اصلی مقاله بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند.

3. چکیده فارسی: در صفحه اول مقاله و پس از عنوان مقاله، چکیده (حداکثر در یک پاراگراف شامل250 کلمه) آورده شود. چکیده باید در برگیرنده اهمیت، هدف و مهمترین نتایج به زبان بسیار ساده باشد.

4. واژه های کلیدی: واژه های مهم مقاله 3 تا حداکثر 5 کلمه به ترتیب الفبا آورده شود.

5. مقدمه: شامل معرفی موضوع مقاله، بیان ضرورت و اهمیت موضوع مقاله و تاریخچه در حدود 10- 5 سطر و به منظور آشنایی خواننده با مبانی نظری عنوان مقاله می باشد.

6.متن مقاله: شامل زیر عنوان­های متناسب با موضوع مقاله است که به ترتیب به شرح و تعریف ساده موضوعات، روش­ها، یافته­ها و دستاوردها با ذکر منابع علمی مربوطه پرداخته (" مرور منابع " و " یافته های نگارندگان مقاله")  و به زبان بسیار ساده و شیوا و قابل فهم برای بهره­برداران و کاشناسان نوشته می­شود. از ذکر فرمول، اصطلاحات فنی و علمی که درکش برای بهره­برداران دشوار است در متن مقاله اکیدا خودداری شود.

7. نتایج کاربردی: در این بخش تمامی یافته و نتایج پژوهش به زبان بسیار ساده و بدور از اصطلاحات پیچیده و فنی، بدون جداول آماری، فرمول و نمودارهای پیچیده ارائه می­گردد. با توجه به اهداف این مجله لازم است نتایج بیشتر به صورت تصویر و یا گراف­های ساده و گویا و توضیحات شیوا و کاربردی ارائه شود. در صورت وجود جدول در متن، پس از کلمه جدول، شماره آن و خط تیره، عنوان آن که توصیف رسا و جامعی از آن است در بالا نوشته شود. جداول باید به صورت 3 خط افقی (بالای جدول، زیر  جدول و زیر عناوین جدول) طراحی شده و از کاربرد خطوط عمودی خودداری نمود. در صورت نیاز به توضیح در مورد مطلبی از جدول، با عدد یا نشانه مناسبی به شرح مربوطه در زیر جدول ارجاع داده شود. تیتر، زیر نویس و مطالب داخل جداول تماما" با فاصله سطرهای Single تنظیم گردند. شکل­ها ( گراف و تصویر)، باید تا حد امکان به رنگ سفید و خاکستری (Gray scale) و با حداکثر وضوح ممکن باشد. برای شکل­ها نیز شماره، خط تیره، عنوان و شرح کامل و مستقل از متن (خودگویا) در زیر آن نوشته شود (با فاصله سطرهای Single). به جدول و شکل­ها باید در متن ارجاع داده شود و جای آن­ها در نزدیک­ترین فاصله از مطلب مربوطه قرار داده شوند.

توجه: کلیه جداول و شکل­ها در انتهای متن مقاله پس از منابع به ترتیب شماره قرار داده شده و در داخل متن جای هر کدام با شماره مربوطه مشخص گردد.

8. توصیه ترویجی: در این قسمت توصیه­ها و دستور العمل­های کاربردی که قابل اجرا و استفاده برای بهره­برداران بخش کشاورزیباشد، ارائه می­گردد. آوردن این بخش در مقاله، لازم و ضروری است.

9. سپاس­گزاری: در این قسمت نگارنده(گان)، در صورت تمایل، می توانند از افراد حقیقی و حقوقی و تامین کنندگان بودجه و امکانات اثر علمی خویش قدر دانی نمایند.

10. منابع مورد استفاده: در این قسمت فقط آن دسته از منابعی که در متن مقاله نام برده شده­اند آورده می­شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی اولین نویسنده آورده شوند. نحوه نگارش هرمنبع مورد استفاده با ذکر مثال در زیر آورده شده است:

- مقاله در مجلات با یک نگارنده: نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده. سال انتشار مقاله. عنوان مقاله. عنوان مجله، (شماره مجله)شماره جلد مجله: شماره صفحات.

کمانگر، ص. 1392. بررسی تاثیر حشره کش های گاچو و کروزر به صورت تیمار بذور کلزا در کنترل زنبور برگ خوار کلزا. گیاه پزشکی، (2)36: 8-1.

Cox, M.L. 1998. The genus Psylliodes Latrielle (Chrysomelidae: Alticinae) in the UK. Coleopterist, 2: 33-65.

-مقاله در مجلات با بیش از یک نگارنده: پس از نگارنده اول "ویرگول" سپس نام خانوادگی و حرف اول اسم کوچک نگارندگان بعدی به ترتیب ذکر گردد و قبل از نام خانوادگی آخرین نگارنده "و" در منابع فارسی و "and" در منابع لاتین گذاشته شود.

خداوردی، ه.، صحراگرد، م .، امیر معافی، م. و محقق نیشابوری، ج. 1391. ویژگی های زیستی و شکارگری سن آندرالوس روی لارو سن چهارم  برگ خوار پنبه در شرایط آزمایشگاهی. نامه ی انجمن حشره شناسی ایران، (1)32: 19-1.

Ferguson, A.W., Barari, H. and Warner, D.J. 2006. Distributions and interactions of the stemminers and their parasitoids in a crop of winter oilseed. Entomologia Experimentalis Et. Applicata, 119: 81-92.

تذکر: در صورتی که از نویسنده چند مقاله مورد  استناد قرار گرفته باشد ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از نویسنده چند منبع هم سال موجود باشد با نوشتن حروف الف، ب، ج، برای منابع فارسی و برای منابع خارجی  با حروف c ,b ,a  در جلو سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند. در صورتی که در فهرست منابع مقاله­های  منفرد و مشترک از یک نگارنده استفاده شود، ابتدا مقاله­های منفرد و سپس مقاله­های مشترک به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب گردند.

-کتاب: به ترتیب نام خانوادگی، حرف اول اسم کوچک نگارنده(گان). سال انتشار. عنوان کتاب. نام ناشر، محل انتشار.تعداد کل صفحات.

خانجانی، م. 1384. آفات گیاهان زراعی ایران. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان. 731ص.

Gullan, P.J. and Cranston, P.S. 2005. The Insects. Blackwell Publishing, UK. 505pp.

-فصلی از یک کتاب: مطابق مثال زیر.

Alford, D., Nilsson, V. and Ulber, B. 2003. Insect pests of oilseed rape crops. In: Alford, D.V.(ed.), Biocontrol of oilseed Rape Pests. Blackwell Science, Oxford. pp 9-41.

-کتاب ترجمه شده: مطابق مثال زیر.

آگریوس، ج. ان. 2005. بیماری شناسی گیاهی. ایزدپناه، ک.، اشکان، س.م.، بنی هاشمی، ض.، رحیمیان ح. و میناسیان، و. (مترجمان)، انتشارات آییژ ، 1389، 1026 ص.

-پایان نامه: نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده. سال خاتمه. عنوان پایان نامه. مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه، محل دانشگاه.

طهماسبی، غ. 1375. بررسی مرفولوژیکی و بیوشیمیایی توده­های زنبور عسل ایران. پایان نامه­ی دکتری تخصصی حشره­شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

Barari, H. 2005. Ecology of the coleopteran stem-mining Pests and their Parasitoids in winter oilseed rape: implications for IPM. Ph.D thesis. Imperial College, University of London, UK.

-مجموعه مقالات چاپ شده در کنفرانس­های علمی: ذکر نام نگارندگان همانند مقاله در مجلات. سال انتشار. عنوان مقاله. نام کنفرانس. محل برگزاری کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس، شماره صفحات.

براری، ح. 1391. بررسی حشرات زیان­آور مزارع کلزای استان مازندران. دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، 24 آبان، صفحات 1 تا 8.

Williams, I.H., Barari, H., Frearson, D. and McCartney, A. 2006. Wind direction and the direction of parasitoids to oilseed rape: implications for IPM. Master Symposium, Goettingen, Germany, April 2006, p21.

- منبع فاقد نام مشخص: اگر منبعی فاقد نام نویسنده بود، بجای نام نگارنده از کلمه Anonymous استفاده شود.

Anonymous. 1999. The NRA review of Fenitrothion. National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals, Australia, 2:20.

-منابع اینترنتی: مطابق مثال زیر.

Meyer, J.R. 2013. General Entomology: Course Modules. Available on: http://www.Cals. Ncsu.edu/Course/ent425/ Course/ modules.