اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد آئین

فیزیولوژی گیاهی عضو هیئت علمی- استادیار

a.aienatareeo.ac.ir
09133482019
000000018611702

h-index: 3  

سردبیر

پیمان نامور

حشره شناسی کشاورزی عضو هیئت علمی - استادیار

p.namvaratareeo.ac.ir
09131485073

مدیر داخلی

علی بهروج

مهندسی باغبانی - سبزیکاری رئیس اداره فناوری اطلاعات و خدمات علمی

a.behroojatareeo.ac.ir
09131487949

اعضای هیات تحریریه

هرمزد نقوی

خاکشناسی - فیزیک خاک عضو هیئت علمی، استادیار پژوهشی و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

kerman.areeo.ac.ir
naghaviiatgmail.com
0913 341 6298

h-index: 1.27  

حامد حسن زاده خانکهدانی

علوم باغبانی( سبزی و صیفی و میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری) محقق بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

hamed51hatgmail.com
09177920245
0000000226794561

h-index: 5  

داوود مومنی

دکترا- مکانیک ماشینهای کشاورزی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

momenidavoodatyahoo.com
09133135094
0000000315000807

امید شریفی

توسعه کشاورزی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه جیرفت

sharifi_oatujiroft.ac.ir
09133485820

محسن خدادادی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی رئیس پژوهشکده سبزی و صیفی

khodadadiatyahoo.com
09128590042

عبدالرضا اقتداری نایینی

اصلاح نباتات عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان

a.eghtedaratgmail.com
09133155791

رقیه رستمی ابوسعیدی

شیمی نایب رئیس انجمن گلخانه داران

rostamiabouatyahoo.de
09132485952

ولی الله بنی عامری

مدیریت تلفیق آفات گلخانه ای مجری طرح توسعه گلخانه های کشور

valibaniameriatgmail.com

موسی نجفی نیا

بیماریهای گیاهی عضو هیئت علمی- معاون آموزشی

m.najafiniaatareeo.ac.ir
09131491219
00000031552175

h-index: 3  

جواد سردی

خاکشناسی عضو هیئت علمی- رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز جیرفت

javad.sarhadi2009atgmail.com
09133482059