واژه نامه اختصاصی

ج

  • جیرفت گلخانه های سبزیجات

خ

  • خیار گلخانه ای خیار کشت شده در داخل فضای گلخانه

س

  • سبزیجات سبزیجات کشت شده در گلخانه

گ

  • گوجه گوجه در داخل فضای گلخانه