فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات:

1-    ثبت نام متقاضی در سامانه و دریافت نام کاربری و رمز ورود

2-    تهیه مقاله بر اساس فرمت تهیه شده در قسمت راهنمای نویسندگان

3-    ارسال مقاله از طریق سامانه

4-    بررسی، داوری، اصلاحات، پذیرش و یا رد مقاله