نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آفات محصولات گلخانه‌ای کنه سیکلامن Phytonemus pallidus (Banks) (Acari, Tarsonemidae) آفت جدید گلخانه‌های توت فرنگی جنوب استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]

ا

 • ارقام مرجع معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 9-21]

ب

 • بسته بندی عوامل ایجاد فساد و راهکارهای کاهش ضایعات پس از برداشت در محصولات گلخانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-52]
 • بیماری بیماری کپک خاکستری خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]

پ

 • پژمردگی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه‌ای و مدیریت کنترل آن [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]

ت

 • تجزیه گیاه معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 9-21]
 • تریازول تأثیر تبوکونازول بر برخی از ویژگی‌های مورفو- فیزیولوژیک نشاء گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-61]
 • تناوب زراعی مدیریت گل‌جالیز در گلخانه ها و مزارع جنوب کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-85]
 • تنداکسیر کارایی چند حشره‌کش گیاهی روی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) در گلخانه های خیار [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 41-49]
 • توت فرنگی کنه سیکلامن Phytonemus pallidus (Banks) (Acari, Tarsonemidae) آفت جدید گلخانه‌های توت فرنگی جنوب استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]

ح

 • حشره‌کش‌های گیاهی کارایی چند حشره‌کش گیاهی روی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) در گلخانه های خیار [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 41-49]

خ

 • خیار کارایی چند حشره‌کش گیاهی روی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) در گلخانه های خیار [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 41-49]
 • خیار گلخانه‌ای معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 9-21]

ر

 • رقم بررسی اثر رقم و تراکم کشت بر صفات کمی و کیفی ارقام کاهو پیچ در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • رقم تأثیر تبوکونازول بر برخی از ویژگی‌های مورفو- فیزیولوژیک نشاء گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-61]
 • روش انحراف از درصد بهینه (DOP) معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 9-21]

س

 • سبزی‌ها عوامل ایجاد فساد و راهکارهای کاهش ضایعات پس از برداشت در محصولات گلخانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-52]

ش

 • شب پره مینوز گوجه فرنگی کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی با استفاده از سموم شیمیایی و حشرات مفید [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-39]
 • شته جالیز کارایی چند حشره‌کش گیاهی روی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) در گلخانه های خیار [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 41-49]

غ

 • غذای سالم ضرورت و اهمیت تولید محصولات سالم گلخانه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]

ک

 • کارایی اقتصادی مصرف آب ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در گلخانه‌های جنوب استان کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • کارایی فیزیکی مصرف آب ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در گلخانه‌های جنوب استان کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • کاهو پیچ بررسی اثر رقم و تراکم کشت بر صفات کمی و کیفی ارقام کاهو پیچ در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • کپک خاکستری بیماری کپک خاکستری خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • کلمات کلیدی: آفت کش ها کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی با استفاده از سموم شیمیایی و حشرات مفید [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-39]
 • کلمات کلیدی: فساد محصول عوامل ایجاد فساد و راهکارهای کاهش ضایعات پس از برداشت در محصولات گلخانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-52]
 • کلمات کلیدی: گیاهان حامل گیاهان حامل و کاربرد آن در کنترل آفات و تولید محصولات سالم گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 22-40]
 • کنترل کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی با استفاده از سموم شیمیایی و حشرات مفید [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-39]
 • کنترل بیولوژیک آفات گلخانه گیاهان حامل و کاربرد آن در کنترل آفات و تولید محصولات سالم گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 22-40]
 • کنترل غیر شیمیایی گیاهان حامل و کاربرد آن در کنترل آفات و تولید محصولات سالم گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 22-40]
 • کنه سیکلامن کنه سیکلامن Phytonemus pallidus (Banks) (Acari, Tarsonemidae) آفت جدید گلخانه‌های توت فرنگی جنوب استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]

گ

 • گیاه تله مدیریت گل‌جالیز در گلخانه ها و مزارع جنوب کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-85]
 • گل جالیز مدیریت گل‌جالیز در گلخانه ها و مزارع جنوب کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-85]
 • گلخانه بیماری کپک خاکستری خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • گلخانه بررسی اثر رقم و تراکم کشت بر صفات کمی و کیفی ارقام کاهو پیچ در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • گلخانه ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در گلخانه‌های جنوب استان کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • گلخانه تأثیر تبوکونازول بر برخی از ویژگی‌های مورفو- فیزیولوژیک نشاء گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-61]

م

 • ماندگاری محصول عوامل ایجاد فساد و راهکارهای کاهش ضایعات پس از برداشت در محصولات گلخانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-52]
 • محصولات گلخانه‌ای ضرورت و اهمیت تولید محصولات سالم گلخانه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • محصول سالم ضرورت و اهمیت تولید محصولات سالم گلخانه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • محصول سالم گیاهان حامل و کاربرد آن در کنترل آفات و تولید محصولات سالم گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 22-40]
 • مدیریت تلفیقی بیماری بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه‌ای و مدیریت کنترل آن [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • مدیریت کنه سیکلامن کنه سیکلامن Phytonemus pallidus (Banks) (Acari, Tarsonemidae) آفت جدید گلخانه‌های توت فرنگی جنوب استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • میزبان مدیریت گل‌جالیز در گلخانه ها و مزارع جنوب کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-85]

ن

 • نیم‌آزال کارایی چند حشره‌کش گیاهی روی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) در گلخانه های خیار [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 41-49]

و

 • وضعیت عناصر غذایی معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 9-21]