بررسی اثر رقم و تراکم کشت بر صفات کمی و کیفی ارقام کاهو پیچ در شرایط گلخانه

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

چکیده

استفاده از ارقام مناسب همراه با فواصل کشت مطلوب در کشت‌های گلخانه‌ای یکی از عوامل بسیار مؤثر در بهبود عملکرد و افزایش راندمان تولید گلخانه های تولید محصولات سبزی و صیفی است. به‌منظور بررسی اثر رقم و تراکم کشت بر صفات کمی و کیفی کاهو پیچ، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارقام شامل "گریت لایک 118"، "دنور " و "نای نر" در سه تراکم به تعداد 6/6، 8 و 10 بوته در مترمربع (فواصل 20، 25 و 30 سانتی‌متر روی ردیف و روی پشته‌هایی به عرض 160 سانتی‌متر و چهار خط کشت به‌صورت زیگزاگ کشت شدند. فاصله ردیف‌ها از هم 40 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. در آماربرداری‌ها صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، تعداد برگ در بوته، وزن هد(سر)، عملکرد کرت و عملکرد کل مورد تجزیه قرار گرفت. نتایج نشان داد که گرچه برخی از پارامترها مانند وزن سر و ارتفاع گیاه روی ردیف 30 و 25 سانتی‌متر بیشتر از فاصله روی ردیف 20 سانتی‌متر بود، اما در عمل با توجه به افزایش تعداد بوته در هکتار و تأثیر آن بر عملکرد کل بیشترین میزان عملکرد کل در فاصله کشت 20 سانتی‌متر به دست آمد. همچنین در مقایسه سه رقم کاهوی کشت ‌شده در این آزمایش، رقم گریت لایک 118 بالاترین عملکرد و بهترین نتایج را در بین صفات مورداندازه‌گیری به لحاظ بازارپسندی به خود اختصاص داد و به‌عنوان بهترین رقم برای کشت در شرایط گلخانه به عنوان کاهو پیچ گلخانه ای معرفی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات