بر اساس نویسندگان

آ

  • آئین، احمد [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران

ا

خ

د

ز

  • زارع مهرجردی، محمد [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

م

  • مختاری ستائی، معین [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، جیرفت، ایران
  • مقبلی دامنه، اسماعیل [1] بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
  • ممنوعی، ابراهیم [1] بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران.

ن

  • نامور، پیمان [2] بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی جنوب کرمتن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  • نجفی نیا، موسی [2] بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
  • نوروزی، عباس [1] استادیار آموزش در مرکز آموزش عالی امام خمینی؛ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی