نمایه نویسندگان

آ

 • آئین، احمد ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در گلخانه‌های جنوب استان کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]

ا

 • احمدی، مصطفی تأثیر تبوکونازول بر برخی از ویژگی‌های مورفو- فیزیولوژیک نشاء گوجه فرنگی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 51-61]
 • اخوتیان اردکانی، احمد رضا معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 9-21]
 • ارده، محمد جواد ضرورت و اهمیت تولید محصولات سالم گلخانه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]
 • ارده، محمد جواد گیاهان حامل و کاربرد آن در کنترل آفات و تولید محصولات سالم گلخانه‌‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 22-40]
 • اشتری، صدیقه کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی با استفاده از سموم شیمیایی و حشرات مفید [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 33-39]

خ

 • خوشکام، سیب گل بررسی اثر رقم و تراکم کشت بر صفات کمی و کیفی ارقام کاهو پیچ در شرایط گلخانه [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 17-24]
 • خوشکام، سیب گل عوامل ایجاد فساد و راهکارهای کاهش ضایعات پس از برداشت در محصولات گلخانه‌ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 41-52]

د

 • دهقانی، فرهاد معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 9-21]

ز

 • زارع مهرجردی، محمد معرفی شاخص DOP و استفاده از آن برای تفسیر نتایج تجزیه برگی خیار گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 9-21]

م

 • مختاری ستائی، معین ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در گلخانه‌های جنوب استان کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • مقبلی دامنه، اسماعیل ارزیابی عملکرد و کارایی مصرف آب در گلخانه‌های جنوب استان کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-8]
 • ممنوعی، ابراهیم مدیریت گل‌جالیز در گلخانه ها و مزارع جنوب کرمان [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 73-85]

ن

 • نامور، پیمان کنه سیکلامن Phytonemus pallidus (Banks) (Acari, Tarsonemidae) آفت جدید گلخانه‌های توت فرنگی جنوب استان کرمان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 25-32]
 • نامور، پیمان کارایی چند حشره‌کش گیاهی روی شته جالیز Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae) در گلخانه های خیار [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 41-49]
 • نجفی نیا، موسی بیماری کپک خاکستری خیار گلخانه ای [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-8]
 • نجفی نیا، موسی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خیار گلخانه‌ای و مدیریت کنترل آن [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • نوروزی، عباس ضرورت و اهمیت تولید محصولات سالم گلخانه‌ای در ایران [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 9-16]