پرسش‌های متداول

نحوه انتشار این مجله به چه صورت می باشد؟

این مجله به دو شکل الکترونیک و چاپی منتشر می شود.

دوره انتشار این مجله چگونه است؟

این مجله بصورت فصلنامه منتشر می شود؟